Undine von Medvey
 

Postkarte 1957

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i.V.
EVP 0,15 DM