Rudolf Gonszar

 

Postkarte 1958

VEB
Volkskunstverlag Reichenbach i.V. Verbraucherpreis 0,15 DM