Singende Vier
 

Postkarte 1955

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i.V.

DEFA Kopierwerke

Postkarte 1955

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i.V.
Verbraucherpreis 0,15 DM

Postkarte 1955

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i.V.
Verbraucherpreis 0,20 DM

Postkarte 1957

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i.V.
Verbraucherpreis 0,15 DM