Gert Natschinski

 

Postkarte 1954

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i. V.

VEB DEFA Kopierwerke